شرکت فرهنگی هنری راوش هنر پروژه طراحی بروشور تبلیغاتی گروه غذایی دلیسیوس را در پاییز ماه سال 1392 به انجام رسانده است . از آنجایی که رنگ های گرم شور و اشتیاق بیشتری در بیننده آثار بوجود میآورد رنگ قالب استفاده شده در این بروشور از گروه خانواده نارنجی و قهوه میباشد که توانسته علاوه بر زیبایی و متانت ، شور و اشتیاق امتحان محصولات گروه غذایی دلیسیوس را در مخاطبان ایجاد نماید .