این تیزر به جهت نمایش شرح خدمات متنوع موجود در شرکت فرهنگی هنری راوش هنر تولید و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است .